พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,ดร. Phramaha Nigorn Thanuttaro.Dr.

พระมหานิกรฐานุตฺตโร, ดร.  การศึกษา / การศึกษา ป.ธ. 9 สำนักแม่กองครูสนามหลวง  พระปริยัติธรรมแผนกของคณะสงฆ์ไทย  การจัดการเชิงพุทธ (MA-Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารพุทธศาสนา (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ 1. [ปริญญาโท – พุทธศาสนามหาบัณฑิต]  พระมหานิกรฐานุตตโร  (2559) ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ หัวเรื่อง : จัดการหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: ปฏิบัติงานพนักงานหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การของวัดฯมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2. [ปริญญาเอก – พุทธศาสดุษฎี] พระมหานิกรฐานุตตโร  (2561) ประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระ15 ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธบัณฑิตวุฒิการวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: การวุฒิวุฒิหัวเรื่อง: การหัวเรื่อง: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]