อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช Dr.Nigorn Sriraj

อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช การศึกษา / การศึกษา ป.ธ. 9 สำนักแม่กองบาลีสนามหลวง  พระปริยัติธรรมแผนกของคณะสงฆ์ไทย  ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (MA-Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจ. พระนครศรีอยุธยา [ปริญญาบัตร]  คำสั่งแต่งตั้ง  คำสั่งอนุมัติลูกจ้าง ประเภทวิชาการ [คำสั่ง 568 อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง] ปริญญาบัตรปริญญาเอก(สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) [ปริญญาบัตร] คำสั่งอนุมัติลูกจ้าง ประเภทวิชาการ  [เอกสารคำสั่ง] สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ 1. [ปริญญาโท – พุทธศาสนามหาบัณฑิต]  พระมหานิกรฐานุตตโร  (2559) ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ หัวเรื่อง : จัดการหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: ปฏิบัติงานพนักงานหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การของวัดฯมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) […]