ข้อมูล DPA

รายงานการประชุมครั้งที่52559 หนังสือเห็นชอบจาก สกอ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มคอ3 ตารางสอน1. 1.1-3สัญญาจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร 1.1.1-2คำสังแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสุตร 1.1.1-1ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ประกาศบัณฑิตแต่งตั้งหรรมการคุมวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่22560 วารสารที่ตีพิมพ์ของคณาจารย์ 1.1.1-2คำสังแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสุตร คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อำนวยการ ภารงานอาจารย์ บทความและโครงการอบรมลูกไก่ มคอ2 กระบวนการรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต ผลที่เกิดกับนิสิต รายงานความพึงพอใจ มคอ5 หนังสือเชิญสอน เอกสารการประชุมครั้งที่12560 กระบวนการทวนสอบ รายงานการประชุม

อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ Dr.Suphattharachai Sisabai

อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ Dr.Suphattharachai Sisabai อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นธ.เอก, ปธ.3,  พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ชื่อ/นามสกุล                นายสุภัทรชัย  สีสะใบ วัน/เดือน/ปีเกิด           วันพุธ ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2529 ที่อยู่ปัจจุบัน                 9/6 หมู่ 3 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 เบอร์โทรศัพท์              091-9691539 E-mail  […]