กลับ <<<  | แบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท |

๑. คำร้องทั่วไป

๑.๑ บฑ. ๖ บฑ.๖ แบบคำร้องทั่วไป  (Word)(PDF)

บฑ. ๖.๑ (๑)  คำร้องทั่วไปเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท (Word)/ (PDF)

 

๑.๒ บฑ. ๘.๑ (๖) แบบคำร้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหัวข้อ โครงร่าง และกรรมการควบคุม สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(Word)(PDF)
๑.๓ บฑ. ๘.๑ (๑) ใบนำส่งโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (Word)(PDF)
 ๑.๔  บฑ. ๖.๑ (๑)  แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ (Word)(PDF)

๒. คำร้อง เอกสาร ขอสอบ ๓ บท

๒.๑ บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์  (Word)(PDF)
๒.๒ บฑ. ๖.๓ (๑) แบบตรวจรายการ (Check List) หัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Word)(PDF)
๒.๓ บฑ. ๖.๓ (๒) แบบตรวจรายการ (Check List) หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบผสานวิธี (Word)(PDF)
๒.๔ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ  / (PDF)

๓. คำร้อง เอกสาร ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

๓.๑ บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Word)(PDF)
๓.๒ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ / (PDF)

๔. คำร้อง เอกสาร การทำวิทยานิพนธ์

๔.๑ บฑ. ๑๘ แบบฟอร์มขอการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (Word)(PDF)
๔.๒ บฑ. ๖.๒ (๑) แบบคำร้องออกหนังสือเพื่อเก็บข้อมูล IOC (ขอผู้เชี่ยวชาญ)วิทยานิพนธ์ (Word)(PDF)

๕. คำร้อง เอกสาร ขอสอบป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

๕.๑ บฑ. ๘.๑ (๒) แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (Word)(PDF)
๕.๒ บฑ. ๖.๑ (๔) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Word)(PDF)
๕.๓ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อ (ภาษาไทย) (Word)(PDF)
๕.๔ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) (Word)(PDF)
๕.๕ บฑ. ๖.๑ (๑) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Word)(PDF)
๕.๖ บฑ. ๖.๔ (๒) แบบตรวจความพร้อมก่อนสอบสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  (Word)(PDF)
๕.๗ บฑ. ๖.๕ ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  (Word)(PDF)
๕.๘ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ  / (PDF)

๖. คำร้อง เอกสาร ขอสำเร็จการศึกษา

๖.๑ บฑ. ๑๒ ใบนำส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  (Word)(PDF)
๖.๒ บฑ. ๑๓ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบและการจบการศึกษา  (Word)(PDF)
๖.๓ บฑ. ๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาโท  (Word)(PDF)
๖.๓ บฑ. ๒๒ คำร้องขออนุมัติลงนามคณะกรรมการสอบ  (Word)(PDF)

๗. คำร้อง เอกสาร การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๗.๑ บฑ. ๒๑ ใบประเมินผลการปฏิบัติกรรมฐาน (Word)(PDF)
๗.๒ เอกสารแนบ ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน (Word)(PDF)
๗.๓ เอกสารแนบ บัญชีลงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  (PDF)

 

๘. คำร้อง เอกสาร ยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 ๘.๑

(PDF)

    แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ