กลับ <<<  | แบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก |

๑. คำร้องทั่วไป

๑.๑ บฑ. ๖ แบบคำร้องทั่วไป (WORD) / (PDF)
๑.๒ บฑ. ๘.๑ (๑) แบบคำร้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหัวข้อ โครงร่าง และกรรมการควบคุม สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๑.๒ บฑ. ๘.๑ แบบคำร้องเกี่ยวกับใบนำส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก (WORD) / (PDF)

 

๒. คำร้อง เอกสาร ขอสอบ ๓ บท

๒.๑ บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๒.๒ บฑ. ๖.๓ แบบตรวจรายการ (Check List) หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ

(WORD) / (PDF)

๒.๓ บฑ. ๖.๓ แบบตรวจรายการ (Check List) หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบผสานวิธี

(WORD) / (PDF)

๒.๔ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ / (PDF)

 

๓. คำร้อง เอกสาร ขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

๓.๑ บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๓.๒ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ / (PDF)

 

๔. คำร้อง เอกสาร การทำดุษฎีนิพนธ์

๔.๑ บฑ. ๖.๑ แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ (Try Out / แจกแบบสอบถาม / สัมภาษณ์ / สนทนากลุ่มเฉพาะ / ขอขยายเวลา)

(WORD) / (PDF)

๔.๒ บฑ. ๖.๒ แบบคำร้อง ขอหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) หรือ (CVI)

(WORD) (PDF)

 

๕. คำร้อง เอกสาร ขอสอบดุษฎีพิจารณ์

๕.๑ บฑ. ๘.๑ (๒) แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอสอบดุษฎีพิจารณ์  (WORD) / (PDF)
๕.๒ บฑ. ๖.๑ (๒) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๕.๓ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)  (WORD) / (PDF)
๕.๔ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)   (WORD) / (PDF)
๕.๕ บฑ. ๖.๑ (๑) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๕.๖ บฑ. ๖.๔ แบบตรวจความพร้อมก่อนสอบสอบดุษฎีพิจ  (WORD) (PDF)
๕.๗ บฑ. ๖.๕ ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๕.๘ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ / (PDF)

 

๖. คำร้อง เอกสาร ขอสอบป้องกัน

๖.๑ บฑ. ๘.๑ (๑) แบบคำร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ (ปากเปล่า)  (WORD) (PDF)
๖.๒ บฑ. ๖.๑ (๒) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๖.๓ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)  (WORD) / (PDF)
๖.๔ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)   (WORD) / (PDF)
๖.๕ บฑ. ๖.๑ (๑) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๖.๖ บฑ. ๖.๕ ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์  (WORD) / (PDF)
๖.๗ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ    / (PDF)

 

๗. คำร้อง เอกสาร ขอสำเร็จการศึกษา

๗.๑ บฑ. ๑๒ ใบนำส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  (WORD) (PDF)
๗.๒ บฑ. ๑๓ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบและการจบการศึกษา  (WORD) / (PDF)
๗.๓ บฑ. ๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาเอก  (WORD) / (PDF)
๗.๔ บฑ. ๒๒ คำร้องขออนุมัติลงนามคณะกรรมการสอบ (WORD) / (PDF)

 

 

๘. คำร้อง เอกสาร การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๘.๑ บฑ. ๒๑ ใบประเมินผลการปฏิบัติกรรมฐาน    (WORD) / (PDF)
๘.๒ เอกสารแนบ ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน    (WORD) / (PDF)
๘.๓ เอกสารแนบ บัญชีลงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน    (PDF)

 

๙. คำร้อง เอกสาร ยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 ๙.๑

(PDF)

    แบบฟอร์มยินยอมให้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ