สถิติเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เอกสารงบประมาณงานวิจัย 2.2.1 ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร สัญญาเลขที่ ว.003/2๕๖๔ 2.2-2 สัญญาเลขที่ ว.0๕๖/2๕๖๔ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2.2.3 สัญญาเลขที่ ว.0๕๔/2๕๖๔ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2.2.4 สัญญาเลขที่ ว.0๕๓/2๕๖๔ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2.2.5 สัญญาเลขที่ ว.0๕๑/2๕๖๔ สัญญารับอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2.2.6 สัญญาเลขที่ ว.๑๕๑/2๕๖๔ สัญญารับอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2.2.7 สัญญาเลขที่ ว.๐๔๘/2๕๖๔ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2.2.8 สัญญาเลขที่ ว.0๔๗/2๕๖๔ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2.2.9 สัญญาเลขที่ ว.0๔๕/2๕๖๔ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 2.2.10 สัญญาเลขที่ […]

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2563

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1. 63 – ว009 พระสุธีรัตนบัณฑิต (เดี่ยว) 2. 63 – ว013  พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร 3. 63 – ว015 ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 4. 64 – ว032 อ.ดร.กาญจนา 5. 64 – ว033 อ.ดร.บวร 6. 64 – ว035 ผศ.ดร.ประเสริฐ 7. 64 – ว036 อ.ดร.สุภัทรชัย 8. 64 – ว037 ผศ.ดร.อนุวัต 9. 64 – ว038 ผศ.ดร.ยุทธนา 10. 64 – ว040 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ 11. 64 – ว042 รศ.ดร.สมาน 12. 64 – ว044 รศ.ดร.สุรินทร์ 13. 64 – ว045 ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ 14. 64 – ว047 อ.ดร.อภิญญา 15. 64 – ว048 รศ.อนุภูมิ 16. 64 – ว050 พระมหาสุนันท์ 17. 64 – […]

26 สิงหาคม 2565 รางวัลนักบริหารดีเด่นแก่ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

ในนามหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประจำปี 2565 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน #มอบรางวัลนักบริหารดีเด่นแก่ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ #ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อ 26 สิงหาคม 2565 – ภาพสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ป. พุทธศาสน์ศรัทธา