ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางวารสารใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการ Peer Review จำนวน 3 ท่าน -ประเภทบทความวิจัย บทความละ 7,000 บาท -ประเภทบทความวิชาการ บทความละ 4,000 บาท ชำระที่ ส่งหลักฐานที่ -โปรดแนบไฟล์หลักฐานการโอนมาที่ https://forms.gle/ETcS9uqdoecGAFgp8 หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทำการโอนเงิน เมื่อโอนเงินแล้วทางวารสารจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม – หัวหน้ากองบรรณาธิการ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 0936359515 – ติดตามความก้าวหน้าในการตีพิมพ์ อ.ดร.นิกร ศรีราช 0833163930 – ติดตามใบเสร็จค่าธรรมเนียม และหนังสือตอบรับ อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ 0919691539