#โครงการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม #พิธีหล่อรูปเหมือนพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ชาตกาล 100 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565

#โครงการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม #พิธีหล่อรูปเหมือนพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) ชาตกาล 100 ปี. ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

#เสวนาทางวิชาการ “การขับเคลื่อนเครือข่ายการสาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดสมุทรสงคราม” วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

  เสวนาทางวิชาการ “การขับเคลื่อนเครือข่ายการสาธารณสงเคราะห์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ จังหวัดสมุทรสงคราม” วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. Zoom ID: 5055059999 – #ดำเนินรายการโดย รส.ดร.สุรพล สุยะพรหม #รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร #ผู้ทรงคุณวุฒิในการร่วมเสวนาทางวิชาการ ประกอบด้วย 1.พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, ดร. #รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา 2.พระครูธรรมธรไพบูลย์ ญาณวิปุโล จร.#วัดประทุมคณาวาส #กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดสมุทรสงคราม – 3.รศ. ดร. วาสนา แก้วหล้า นักวิชาการ/นักวิจัยในพื้นที่ อาจารย์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4.นางชยาณี มัจฉาเดช #พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม 5.นายนิพนธ์ เงินคงพันธ์ #ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ เวลา 15.30 น. ตอบข้อซักถาม เสร็จกิจกรรม ถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/phichet.thangto/videos/1087436955451281

เอกสารประกอบ SAR 2564

คู่มือการให้คำปรึกษา ป.โท (การจัดการเชิงพุ 1 มคอ 2 2 ประกาศรับสมัครนิสิต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก 4  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ืาศึกษา 5  ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา กจพ รุ่นที่ 14 6 _สรุป โครงการเตรียมความพร้อม กจพ 64-1 7 _สรุป โครงการปฐมนิเทศการศึกษา กจพ 64 8 ตารางเรียน ปีการศึกษา 2564 9 มคอ 3  10 มคอ 5 11 ใบแสดงผลการตรวจอักขราวิสุทธิื์ 12 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 13 การทวนผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2564 14 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ 15 เอกสารเกี่ยวกับการสอบสารนิพนธ์ 16 คำสั่ง-571-64-อนุมัติให้จ้างลูกจ้าง-ว.-16-ด.-พ.ค.64 อาจารย์ นิกร 17 บันทึกข้อความเสนอจบครั้งที่ 2 18 […]

SAR 2564

ตางเรียน 1/2564 ตารางเรียน 2/2564 ตารางเรียน sammer 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

7 พฤษภาคม 2565 #งานมงคลสมรส จ.บุรีรัมย์ นางสาวกาญจนา บุญเรือง & นายพีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์

#งานมงคลสมรส จ.บุรีรัมย์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม #ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา #รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป #เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส นางสาวกาญจนา บุญเรือง & นายพีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์ #บุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 7 พฤษภาคม 2565 บ้านเลขที่ 170 หมู่ 13 ต.บ้านยาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ – ภาพสื่อสารองค์กร