คณาจารย์​คณะสังคม​ฯ​ รับรางวัล​ผลงานวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​

คณาจารย์คณะสังคมฯ รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี ๒๕๖๔ ————————————————————————— คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี ๒๕๖๔ จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำพูน Click ประกาศผลงานวิจัยดีเด่น-2564 [หนังสือแจ้งเชิญประกาศผลงานวิจัยดีเด่น-2564) ]  

๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 👏✅💯 💖 #กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรม CSR #นิสิตรัฐศาสตร์ทำความดีคืนสู่สังคม

๕ มีนาคม ๒๕๖๕ #กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรม CSR #นิสิตรัฐศาสตร์ทำความดีคืนสู่สังคม มอบเครื่องสีข้าวแก่นายอำเภออัมพวา เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร (ภาพข่าว https://bit.ly/3HURPxU) ณ ลำพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และทัศนศึกษาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ในบริเวณตลาดน้ำอัมพวา #โครงการตามพระราชดำริใน่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ภาพทั้งหมด https://bit.ly/36008ve] . ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดงานสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์ มจร และ CSR หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์รุ่นที่ 3 และ 4 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน โดยพระเทพวิสุทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส [ภาพทั้งหมด https://bit.ly/36008ve] …