วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมมาปญโญ), ป.ธ.๙, ศ.ดร.

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมมาปญโญ), ป.ธ.๙, ศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑0.๑๐ น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด) https://www.mcu.ac.th/news/detail/37272 – ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งเครื่องแบบปกติขาว ในพิธีตั้งฐานานุกรม ในพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มจร วังน้อย ๑.รศ.ดร.สุรพล […]

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2565 #สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม./ พธ.ด.) #สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม./ปร.ด.) #สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม./ปร.ด.) #ปริญญาโท #พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เรียนจันทร์-อังคาร) ปริญญาโท #รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปริญญาโท #รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปริญญาเอก #พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เรียนพฤหัส-ศุกร์) ปริญญาเอก #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปริญญาเอก #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มกราคม – พฤษภาคม 2565 [คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาต่อ Click ] Buddhist m 01 PuclicAd 01 #สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม./ พธ.ด.) แผ่นพับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ #สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม./ปร.ด.)  แผ่นพับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ #สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม./ปร.ด.)  แผ่นพับสาขาวิชารัฐศาสตร์ PolSc 01

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา “๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายกร ทัพพะรังสี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “๙๐ ปี ประชาธิปไตย ไทยไปถึงไหน?”

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา “๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ และอาจารย์ ดร.ณัฐ รุ่งวงษ์ อาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายกระทรวง ปัจจุบันนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “๙๐ ปี ประชาธิปไตย ไทยไปถึงไหน?” ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย ณ B508-509 ห้องเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย