วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2

#รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารที่กำกับคุณภาพภายในระดับหลักสูตร . #สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 #บุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารที่กำกับคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้สนใจที่ต้องการทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยเปิดอบรมให้เฉพาะบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา สมาชิก ทปอ. เท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการอบรมทำความเข้าใจในหลักการของ Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA at Programme Level version 4 . ภาพสื่อสารองค์กร

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 #โครงการสัมมนาทางวิชาการ ” ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นธรรมวิทยากรแบบมืออาชีพในยุค New normal “

วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 12.30-15.30 น. #โครงการสัมมนาทางวิชาการ ” ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นธรรมวิทยากรแบบมืออาชีพในยุค New normal “ พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,รศ.ดร. #คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย #เป็นประธานในพิธีเปิด #ประธานพิธีปิด รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ มอบหมายพระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) #เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรมโครงการ #วิทยากร พระชาญชัย สุธมฺโม (พระอาจารย์เบนซ์) #พระวิทยากรสถาบันพลังจิตตานุภาพ คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่) ผู้ก่อตั้ง Thailand Coaching Academy – การเป็นธรรมวิทยากรสอนสมาธิแบบมืออาชีพ ที่เพิ่มเติมแนวทางในการสอนสมาธิ ให้เป็นเรื่องสนุก ปฏิบัติได้ง่าย และน่าติดตาม จนมีแฟนคลับติดตามท่านเหล่านี้ในการสอนและปฏิบัติสมาธิเป็นจำนวนมาก แม้ปัจจุบันในยุคโควิด 19 และ New normal การสอนสมาธิผ่านทางออนไลน์จะทำได้ยากขึ้น แต่จำนวนแฟนคลับที่ติดตามการสอนและปฏิบัติสมาธิของวิทยากรแต่ละท่านที่ทางสาขาได้นิมนต์/เรียนเชิญมานี้ ก็ไม่ได้ลดลงแต่ประการใด อะไรคือเคล็ดลับ […]

วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  #วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป #พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญฉลองปริญญา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ (B500) อาคารเรียนรวมโซนบี ชั้น ๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . . ภาพสื่อสารองค์กร ภาพ- https://bit.ly/3dmdBOf

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ #ให้การต้อนรับบรรยายพิเศษคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

#ให้การต้อนรับบรรยายพิเศษคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน – ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา .๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม #รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป #ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จ.ลำพูน —- #ภาพสื่อสารองค์กร