โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน ๖๒ ต้น วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการทำบุญ อายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย >>>รายละเอียดโครงการ   รับเป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๘-๙๙๒๒-๑๑๔๒, ๐๖-๕๒๔๑-๙๖๓๖