📍วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 การสอบวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หลักสูตร พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 14

📍วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 ⏰08.30 น. เป็นต้นไป การสอบวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 14 ผ่าน zoom id: 5055059999 — #โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ คร.สุรพล สุยะพรหม 2, รองศาสตราจารย์ คร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 3. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ตร. 4. พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. 5. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 6. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 7. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 8. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ตร. 9. อาจารย์ ตร.นิกร ศรีราช […]

SAR คณะสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย ตัวบ่งชี้ : ๒.๑ ระบบและกำลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2.2.1-10 ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1. 63 – ว009 พระสุธีรัตนบัณฑิต (เดี่ยว) 2. 63 – ว013  พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร 3. 63 – ว015 ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 4. 64 – ว032 อ.ดร.กาญจนา 5. 64 – ว033 อ.ดร.บวร 6. 64 – ว035 ผศ.ดร.ประเสริฐ 7. 64 – ว036 อ.ดร.สุภัทรชัย 8. 64 – ว037 ผศ.ดร.อนุวัต 9. 64 – ว038 ผศ.ดร.ยุทธนา 10. 64 – ว040 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ 11. 64 […]