27-28 มีนาคม 2564 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ อบรมคู่มือทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (พระมหากฤษฎา) – 1.แนวทางการจัดการเชิงพุทธ Buddhist Managment Theory – https://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/BMT.pdf . 2.แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ – Public Administration Theory – https://gps.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2021/03/PublicT.pdf . 3.แนวคิดทางรัฐศาสตร์ – Political Science Theory- https://gps.mcu.ac.th/wp…/uploads/2021/03/Politcal-T.pdf – 4.การบูรณาการแนวคิดทางพระพุทธศาสนา – Integrate on Buddhism https://gps.mcu.ac.th/…/2021/03/Buddhist-Intergrate.pdf  

บทความออนไลน์ (วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์)

วารสารฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2555 วารสารฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 2555 วารสารฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 2555 วารสารฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 2556 วารสารฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 2556 วารสารฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 2556 วารสารฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 2557 วารสารฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2557 วารสารฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 2557 วารสารฯ […]

การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ปี 60

กองบรรณาธิการ   คำนำ     กำหนดการ   คณะกรรมการการวิพากษ์บทความ   สารบัญ     บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๑   : พระศรัณย์วุฒิ ป. ปญฺาพหุโล (จินดาไพสิฐ)   การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕   : พระธงชัย ธมฺมวโร (เหล็งหวาน)   การปกครองตามหลักพุทธธรรมาภิบาลของพระสังฆาธิการในอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ๓๑   : พระหิรัญ สุภาจาโร (โชติช่วง)   บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๔๕   : พระฐานะชาติ อมโร (ศิลา)   บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๖๓   : พระสมศักดิ์ […]