เอกสารรับรอง ผลการตีพิมพ์ผลงานนิสิต ป.เอก รุ่น 9 กพจ (เพื่อการประกันการศึกษา)

เอกสารรับรอง ผลการตีพิมพ์ผลงานนิสิต ป.เอก รุ่น 9 กพจ (เพื่อการประกันการศึกษา)     บทความ 1.พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร . (2563). พระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่น   วารศารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563   [คลิกหนังสือรับรอง] 2. พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ (พงษ์ศักดิ์)  (2563). หน้าที่ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์  วารศารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563  [คลิกหนังสือรับรอง] 3.พระราชวัลภาจารย์ (2563). ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับนักบวชนอกศาสนา.  วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย.  สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 (คลิกหนังสือรับรอง) 4. พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (2563).  บทบาทและการจัดการสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอำเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม  วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย.   สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ  ปีที่ 4 […]

15-18 พฤศจิกายน 2563 นิสิต ป.โท-เอก กจพ CSR จัดมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน ฯลฯ นักเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ในเขตอำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

  15-18 พฤศจิกายน 2563 นิสิต ป.โท-เอก กจพ CSR จัดมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค เลี้ยงอาหารกลางวัน ฯลฯ นักเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก ในเขตอำเภอบ่อเกลือ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน . .  

เอกสารประกอบ รายวิชาพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์

บทที่ ขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เขียน 1 อารัมภบทพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์  ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 2 ปรัชญาเชิงศาสตร์  ศ.ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย 3 พุทธปรัชญาเถรวาท  พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. 4 วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา จุดแยกหรือจุดบรรจบ  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 5 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ความต่างในความเหมือน  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 6 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. 7 พระพุทธศาสนากับทฤษฎีควอนตัม ความเหมือนที่แตกต่าง  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. 8 วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 9 ปฏิจจสมุปบาทแม่บทแห่งวงจรชีวิต  ผศ.ดร.ธีรโชติ เกิดแก้ว 10 นานาทัศนะของนักวิทยาศาสตร์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา  ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒน์สิทธิ์    หมายเหตุ : งานมอบหมายประจำวิชา พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ เอกสาร : หนังสือพุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ Full Text  

ระเบียบวาระการประชุม3 พ.ย. 2563

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องเธียร์เตอร์ B ๕๐๘ – B ๕๐๙ อาคารเรียนรวมโซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Video Conferencing ID: 4567898998 2ระเบียบวาระการประชุม เนื้อหา 3 พ.ย. 2563

ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่น 2 1 พฤศจิกายน 2563

ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 6 สาขาวิชารัฐศาสตร์ รุ่น 2 1 พฤศจิกายน 2563