วิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

นำเสนอรายงาน การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต นำเสนอโดย พระวุฒิพงศ์ บุญทะสิน 6301504001 พระเอก มณีเกียรติโกวิท 6301504086 สามเณรขันติชัย พงพันธ์ 6301504037 สามเณรยศกร จันทร์ต๊ะพิงค์ 6301504020 การเขียนภาคนิพนธ์ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงวิชาการ การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต การเขียนรายงานทางวิชาการ นำเสนอโดย พระศุภโชค ศรีบู่ 63015040414 พระสิทธิพล ขำเอนก 6301504005 พระจิรายุ วิงวอน 6301504055 สามเณรกัมพล วงศ์เสนา 6301504009 นายเลิศสิริ ถาวร 6301504110 การเขัยนภาคนิพนธ์ นำเสนอโดย นาย สุรศักดิ์ แซ่อื้อ 6301504023 นางสาว ณัฐฐิสุภา เดือนฉาย 6301504057 นางสาว นิศาชล ศรีสวัสดิ์ 6301504095 นางสาว สุพัชชา อุตะมะชะ 6301504026 นางสาว ศิริประภา คงทน 6301504031 […]

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ — วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้อง B508-B509 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา [https://bit.ly/35NzjYX -PDF] [Words https://bit.ly/3hGbF2Y] —- ภาพสื่อสารองค์กร กรกต ซาบัณฑิต /สุกิจ บุตรเคน/พลวัฒน์ สีทา    

19 กันยายน 2563 นิสิต กจพ ป.โท รุ่น 13 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ

นิสิต กจพ ป.โท รุ่น 13  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ —- วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 โครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด กิจกรรมถวาย/แนะนำความรู้ “เพื่อพระสงฆ์ไทยไกลโรคและโภชนบำบัด” พระธรรมรัตนมงคล (#เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานเปิดฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ #รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดฝ่ายฆราวาส จัดโดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมกับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (กจพ. ป.โท รุ่น 13) คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ #โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา . https://gps.mcu.ac.th/?p=16303   สัมมนา แจกเครื่องอุปโภค บริโภค สัมมนาทางวิชาการ นิสิต กจพ ป.โท 13 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ —– วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร #บริการวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง #พุทธิปัญญาการใช้ปัญญาพิจารณาเสพสื่อทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน #วิทยากร พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ/นายประดับ […]

๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สอบโครงร่างและหัวข้อ นางสาวศิริสุดา แสงทอง นางสาวสาลินี รักกตัญญ

การเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา —– วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) เป็นประธาน พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ (น.อ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค) และคณาจารย์ประจำหลักสูตร (รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์/รศ.ดร.ประณต นันทิยกุล/ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต) ร่วมเป็นกรรมการในการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นางสาวสาลินี รักกตัญญ #เรื่องการส่งเสริมบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ #ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และนางสาวศิริสุดา แสงทอง เรื่อง #สวัสดิการในรัฐไทยของแรงงานข้ามชาติในภาคเหนือตอนบน ณ ห้อง 508-509 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา — ภาพสื่อสารองค์กร สุกิจ บุตรเคน