2. ทุน สกว., สสส. และทุนพระปกเกล้า จำนวน 8 ทุน

ทุน สกว., สสส. และทุนพระปกเกล้า จำนวน 8 ทุน 001 พระสุธีรัตนบัณฑิต สัญญา อปต ธ.ค. 61 – พ.ค. 63 002  สัญญา อปต รศ ดร โกนิฎ ศรีทอง 003 สัญญา สคพ 2561 11 ดร วสันต์ 004 สัญญาโครงการ พระปกเกล้า 105 62 ดร วสันต์ 005- ว003 พระมหากฤษฎา แซ่หลี 006- ว008  นายเอนก ใยอินทร์ 007- ว017  นายยุทธนา ปราณีต 008- ว018 นายเติมศักดิ์ ทองอินทร์

1. ทุนสถาบันวิจัย จำนวน 22 ทุน

ทุนสถาบันวิจัย จำนวน 22 ทุน ว.059-ผศ.ดร.ประเสริฐ-ธิลาว ว.060-รศ.ดร.สมาน-งามสนิท ว.062-ผศ.ดร.อนุวัต-กระสังข์ ว.063-นายสุภัทรชัย-สีสะใบ ว.064-รศ.ดร.ธัชชนันท์-อิศรเดช ว.065-พระครูวินัยธรเอก-ดร. ว.066-นางสาวสุมาลี-บุญเรือง ว.067-ผศ.ดร.ธิติวุฒ-หมั่นมี ว.068-ผศ.ดร.รัฐพล-ใจเย็นมา ว.069-พระมหานิกร-ฐานุตฺตโร ว.070-พระอุดมสิทธินายกผศ.ดร. ว.071-รศ.ดร.เกียรติศักดิ์-สุขเหลือง ว.072-ดร.ปนัดดา-รักษาแก้ว ว.073-ดร.กาญจนา-ดำจุติ ว.074-ดร.นพดล-ดีไทยสงค์ ว.075-ดร.บวร-ขมชมศรี ว.076-รศ.ดร.สุรินทร์-นิยมางกูร ว.077-ดรประสิทธิ์-พุธศาสตร์ศรัทธา ว.078-ดร.สุริยา-รักษาเมือง ว.079-ดร.อภิญญา-ฉัตรช่อฟ้า ว.080-พระมหาสุนันท์-สุนนฺโทผศ.ดร. ว.081-รศ.ดร.สุรพล-สุยะพรหม

ตัวชี้วัดที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1. ทุนสถาบันวิจัย จำนวน 22 ทุน 2. ทุน สกว., สสส. และทุนพระปกเกล้า จำนวน 8 ทุน

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล —- วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และนิสิต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา —- ภาพสื่อสารองค์กร    

อายุวัฒนมงคล 60 ปี วันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

     

Full Proceeding ICMCER – Book

  การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual Conferencing, the 1st International Conference on Multidisciplinary & Current Educational Research – MCU Thailand | IFERP (https://icmcer.com/) ของคณะครุศาสตร์ มจร & ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ IFERP ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 การนำเสนอผลงาน ตามเวลาของประเทศไทย สามารถ click ดู [กำหนดการนำเสนองาน Program] https://bit.ly/30bbmYv [การนำเสนอ Online Conference] ” *(Day /1) https://bit.ly/2X9iKkY [ชมย้อนหลัง] , *(Day 2) https://youtu.be/g_XcDuRP040 [ชมย้อนหลัง] . Full Text Proceeding Full Proceeding ICMCER – Book