นายสุกิจจ์ บุตรเคน

นายสุกิจจ์ บุตรเคน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป การศึกษา ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยานิพนธ์ เครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (สาขาการพัฒนาสังคม) 2561 ภาระงาน หน้าที่  ฝึกอบรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เกียรติบัตร]

24 กรกฎาคม 2563 ถวายพระพร เจริญพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์  ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เอกสารประกอบการประชุม

1.เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [PDF File]

#โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

#โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ———————————————————————— วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ #พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. #อธิการบดี เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” ในโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ #นิสิตคณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โชน B        

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไหว้ครู ปฐมนิเทศ นิสิตคณะสังคมศาสตร์

ไหว้ครู ปฐมนิเทศ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ——– วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ #คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด #โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี #พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) #บรรยายพิเศษและให้โอวาท จากนั้น #พระสุรีตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยในยุค New Normal” ในภาคบ่าย มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู” และแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนิสิตใหม่” และกิจกรรม “สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย นิสิตรุ่นพี่ปี ๒ – ๔ ณ […]

18 กรกฎาคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 —- 1.พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,ดร. (แดง นนฺทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กจพ. —- 2.พระครูโกศลธรรมานุสิฐ,ดร. (ประสิทธิ์ อโสโก) เจ้าอาวาสวัดสวนหงษ์ รองเจ้าคณะอำเภอบางปลา จ.สุพรรณบุรี ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ —- 3.พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. (ลูกชุบ ธมฺมโชโต) ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ —- 4.พระมหามงคลกานต์ ฐิติธมฺโม.ผศ.ดร., คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5. ผศ.ดร.เสมออัศวมันตรา ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ — 6.ดร.ลัดดา ดอกไม้หอม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ — 7.ดร.วิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม จ.นครพนม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ — […]

17 กรกฎาคม 2563 ประชุมประจำเดือนคณะสังคมศาสตร์

ประชุมบุคลากรประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

16 กรกฎาคม 2563 พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารจกิจการคณะสงฆ์ รุ่นที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

พิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ รุ่นที่ 1 (ป.บส.) จังหวัดปทุมธานี ……… วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดพิธีปฐมนิเทศการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รุ่นที่1 ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ, พระเดชพระคุณพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 1 กล่าวต้อนรับนักศึกษา ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์, ดร. เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระราชนันทมุนี (เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี) พร้อมคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองออธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี …. ขอบคุณภาพ : ดร.กรกต ชาบัณฑิต ข่าว: สื่อสารองค์กร [ข่าวเด่นเย็นนี้] พระพรหมบัณฑิต บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง […]

11 กรกฎาคม 2563 ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม รป.ม. และ ร.ม.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่นที่ 13 และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,รศ.ดร. (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) เป็นประธานเปิดโครงการ ให้โอวาท พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. (คณบดีคณะสังคมศาสตร์) กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารหลักสูตร” สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการ คือ เพื่อแนะนำแนวทางวิธีปฏิบัติให้กับนิสิต และให้นิสิตได้เรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กร กฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษา และเพื่อให้นิสิตได้สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีงามกับคณาจารย์และเพื่อนนิสิต ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ จำนวน […]