29 มิถุนายน 2563 ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมการศึกษา

ปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมแก่นิสิตใหม่ ป.โท กจพ 13 —– 🍭หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมพร้อมแก่นิสิตใหม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ป.โท กจพ) รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563🍭 ⏰วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.45-15.30 น..⏰ ➡️ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ B508-509 อาคารเรียนรวมโซนบี มจร วังน้อย⬅️ ภาพเพิ่มเติม https://gps.mcu.ac.th/?p=14021   02-14-131-141  

นิสิตส่งงานบทความ ประจำรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย

นิสิตส่งงานบทความ ประจำรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย 1.พระราชวัลภาจารย์ 2.พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ 3.พรครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ 4.พระสมุห์วศิน วิสุทฺโธ (พงษ์ศักดิ์) 5.พระครูสมุห์วิโรจน์ คุณวีโร 6.พระครูพิทักษ์ศิลปาคม  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 1.มคอ.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ๒.๑ ตารางเปรียบเทียบแบบ 1.1 ๒.๒ ตารางเปรียบเทียบแบบ 2.1  

คำสั่ง 2563

มหาวิทยาลัย 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 2563 หลักสูตร 2563

ประกาศ 2563

มหาวิทยาลัย 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 2563 หลักสูตร 2563