รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

  รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๕.๔-๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๓ รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๔ รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๕ รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๖ รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน […]

มคอ ๕

มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑. รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ ๒. รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ๓. รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ ๔. รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๕. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒.รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓.รายวิชากรรมฐาน ๔.รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น ๕.รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒.รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ ๓.รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์  

มคอ ๓

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์<br > ๒.รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์<br > ๓.รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ<br > ๔.รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก<br > ๕.รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์<br > ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์<br > ๒.รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน<br > ๓.รายวิชากรรมฐาน<br > ๔.รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น<br > ๕.รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์<br > ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒<br > จำนวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย<br > ๑. รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ<br > ๒.รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ<br > ๓.รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์

เอกสารประกอบ SAR 62 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๒.๑-๑ สถิติ/รายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สูจิบัตร) ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๒-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สูจิบัตร) ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [สรุปแบบประเมิน] องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕.๒-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓   การประเมินผู้เรียน ๕.๓-๗ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ […]

เอกสาร รัฐศาสตร์ ปี 63

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ สอบเข้า 63 ประกาศผลสอบ ประมวลความรู้ รุ่น 2 ประกาศลงทะเบียนเรียน 1/63 รุ่น 2 ประกาศลงทะเบียน 1/63 รุ่น 1 ประกาศรับสมัครเรียน โครงการปฐมนิเทศ07 โครงการปฐมนิเทศ คำสั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ โครงการเตรียมความพร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประวัติอาจารย์วัลลภ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระครูศรีปริยัติยาภิมนต์ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระครูศรีธรรมวิเทศ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระมหาณัฐพจน์ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระปลัดคณิศร หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระสุชาติ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระวิชาญ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระณัฐพงษ์ หนังสือตอบรับ Sothearith sum หนังสือตอบรับพัฒนภูมิ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 63 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเข้า รายชื่อเข้าศึกษา สถิติ 63 พึงพอใจนิสิต ผลสอบประมวล 63 รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คำสั่ง 64 Proceedings […]