23 ตุลาคม 2562 [ประมวลภาพ] กิจกรรมในวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดการดังนี้ ๐๖.๐๐ น. ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา ลงทะเบียนขอรับพวงมาลา ๐๗.๐๐ น. เริ่มเดินขบวนไปยัง อาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก ๐๘.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร วังน้อย ๑๓.๐๐ น. แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมมีดังนี้ปลูกต้นไม้ ปรับหน้าดิน ทำความสะอาด ปล่อยพันธุ์ปลา ๑หมื่นตัว ภาคเช้า (ชุดปกติขาว และชุดสุภาพ) ภาคบ่าย           เครดิตภาพ […]

#พิธีรดน้ำศพ #และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ #พระพิธีธรรม #สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี

#พิธีรดน้ำศพ #และพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ #พระพิธีธรรม #สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรี —————— วันอาทิตย์ 6 ตุลาคม 2562 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) พร้อมคณาจารย์ บุคคลากร เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เคารพนับถือ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ร่วมพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ศ.พล.ต.ท.(หญิง) ดร.นัยนา เกิดวิชัย (อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 04.00 น. ศิริอายุรวม 63 ปี (พ.ศ.2500-6 ตุลาคม 2562) โดยมีพิธีรดน้ำศพ ใน เวลา 16.00 น. จนกระทั่ง […]