เอกสารประกอบ SAR รัฐศาสตร์

ประวัติคณาจารย์ประวัติ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปฏิทินการศึกษา ประวัติผลงานทางวิชาการ ดัชนีการอ้างอิงวารสารTCI มคอ.๒ ปร.ด.-สาขาวิชารัฐศาสตร์  มคอ 2 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มคอ3 ปโท รัฐศาสตร์ มคอ5 ปโท รัฐศาสตร์ มคอ3 ป.เอก รัฐศาสตร์ มคอ5 ป.เอก รัฐศาสตร์ ขออนุมัติเปิดสอน ปร.ด.รศ ขออนุมัติเปิดสอน รม. ประกาศรับสมัครนิสิตรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศรับสัมครนิสิต ปร.ด.สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผลงาน ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ผลงาน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผลงาน รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผลงาน รศ.ประณต นันทิยะกุล ผลงาน รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ผลงาน ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ SAR ป.โท รัฐศาสตร์ SAR ป.เอก รัฐศาสตร์ […]

พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร.

พระครูโอภาสนนทกิตติ์, (ศักดา โอภาโส), ผศ.ดร. Phrakhruopatnontakitti (Sakda Opaso), Assistant Prof. Dr. ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบางกรวย (ตราตั้ง) ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ (ตราตั้ง) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ เลขที่ 0331012 สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 78/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  [คำสั่งแต่งตั้ง] (ภาพประกอบ 1) (ภาพประกอบ 2) (ภาพประกอบ 3) การศึกษา ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) ปริญญาเอก พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) Certificate MCU-GET No: 1267/2018 MCU 005, MCU […]

พระนุชิต นาคเสโน

ชื่อ ฉายา นามสกุล :  พระนุชิต  นาคเสโน ( โพวิชัย )                                  :  PHRA NUCHIT NACASENO (PHOWICHAI) ตำแหน่ง                  :  นักจัดการงานทั่วไป สังกัด                       :  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ […]

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ SCAN3502 เอกสาร สกอ. รับทราบหลักสูตร SCAN3503 เอกสาร ก.พ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตร Proceedings Book-99 สมบูรณ์ สถิตินิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาเล่มสารนิพนธ์วิทยานิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 1 ประกาศรับสมครเรียน ปี 62 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพระภิกษุและคฤหัสถ์เข้าศึกษา ปี 2562 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า รปม ปี 2562 4 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปี 2562 5 กำหนดการลงทะเบียนการศึกษา ปี 2562 เทอม 1 นิสิต ปี 1 6 ปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ปี 2562 เทอม 1 นิสิต ปี 1 7 […]

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา