วันเพ็ญ ฉายสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ชื่อ                       นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด ตำแหน่ง              เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด                   หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่อยู่                     99/102 หมู่ 1 หมู่บ้านร่มรื่นกรีนพาร์ค ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 วัน/เดือน/ปีเกิด   30 สิงหาคม […]

นางสาวกาญจนา บุญเรือง

ชื่อ                  นางสาวกาญจ  นาบุญเรือง ตำแหน่ง        นักจัดการงานทั่วไป สังกัด             หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ การศึกษา      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ M.P.A. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ๒๕๖๑                         ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ๒๕๕๗  รม. ประกันหลักสูตร 62   การอบรม วันที่ 24 สิงหาคม […]