ประกาศผลสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พธ.ม/พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ร.ม/ปร.ด. (รัฐศาสตร์) รป.ม./ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

ประกาศผลสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พธ.ม/พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ร.ม/ปร.ด. (รัฐศาสตร์) รป.ม./ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) หลักสูตรมหาบัณฑิต/ ปริญญาโท  1.ประกาศผลการพิจารณานิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร พธ.ม. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]   2.ประกาศผลการพิจารณานิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร รป.ม. (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]   3.ประกาศผลการพิจารณานิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ร.ม. (สาขาวิชารัฐศาสตร์) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต / ปริญญาเอก  1.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 หลักสูตร  พธ.ด. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) [Click ตรวจสอบรายชื่อ]   2.ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ปร.ด. (สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์) […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปริญญาโท 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิิงพุทธ (กจพ.) ประจำปีการศึกษา 2561 [Click ตรวจสอบรายชื่อ] *หมายเหตุ : ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ให้เข้าสอบข้อเขียนใน วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น 5 ห้อง บี 506 และห้อง บี 507 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยทฤษฎีทางการจัดการเชิงพุทธ เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการวิจัย เวลา 15.15 – 17.15 น. สอบ หมวดวิชาว่าด้วยการประยุกต์ ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อหน้าห้องสอบ โดยมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 […]