ประชาสัมพันธ์

[ฟัง] บรรยายพิเศษโดย ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง เรื่อง “นโยบายสาธารณะและการวางแผน”  7 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา [ฟัง] บรรยายพิเศษโดยพลโท ดร.พงศกร รอดชมภู  เรื่อง “การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามแนวความคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองและอื่น” อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน B  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   [ฟัง] บรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.00 น ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 5 โซน บี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [ฟัง] บรรยายพิเศษโดย พณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ […]