โครงการคลีนิกวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 18 ตุลาคม 2560

1.กำหนดการโครงการคลีนิกวจัย 18 ตุลาคม 2560  2.รายชื่อนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ รุ่น ๒ – รุ่น ๓ 3.รายชื่อนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ แบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ รุ่น ๒ – รุ่น ๕