เอกสารหลักสูตร กจพ.

เอกสารประจำหลักสูตร กจพ. 1.รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ปีการศึกษา 2559 [SAR]   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เมื่อ 26-29 สิงหาคม 2560 [เอกสาร PDF] [เอกสาร Word] 1.1 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  1 การกำกับมาตรฐาน 1.2 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  2 บัณฑิต 1.3 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  3 นิสิต 1.4 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  4 อาจารย์ 1.5 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 1.6 [เอกสารประกอบ] องค์ที่  6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559  หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา การจัดการเชิงพุทธ [เอกสารประกอบ […]

เอกสารประจำหลักสูตร SAR ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ป.เอก รปศ. ประจำปีการศึกษา 2559 เอกสารตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เกณฑ์การเขียนหนังสือประกอบการเรียนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ป.เอก รปศ. ประจำปีการศึกษา 2559

เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ป.เอก รปศ. ประจำปีการศึกษา 2559 องค์ประกอบที่ ๑  การกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้