1-2 ก.ค.60 ปฐมนิเทศ จ.นครนายก

1-2 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศ แก่นิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่จังหวัดนครนายก     3      ภาคสันทนาการ สานสัมพันธ์น้องพี่ รปศ.1-4