รับสมัครเรียน ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต/ปริญญาเอก 1.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภาควิชารัฐศาสตร์ [Download] 2.ใบสมัคร [ดาวโหลด] จ่ายในวันที่มาสมัคร 1,000 บาท (ก) ใบสมัครหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  [Download] (1) หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (2) หนังสือรับรองประสบการณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (3)หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (ข) ใบสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (1) หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (2) หนังสือรับรองประสบการณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (3)หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download]   หลักสูตรมหาบัณฑิต/ปริญญาโท 1.ประกาศ เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  [รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2560 นี้ / ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย จำนวน […]