ธุดงค์ธรรมยาตรา 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

[Download] กำหนดการธุดงค์ธรรมยาตรา 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เขือนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท [Download]  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ธรรมยาตรา 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เขือนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท