ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์

ประกาศ/ ประชาสัมพันธ์ 1.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติและการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 13-15 กรกฎาคม 2559 ห้อง B508-B509 โซนบี อาคาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ดาวโหลด : ใบสมัคร/กำหนดการ] ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ————– สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สอก.) ได้พิจารณารับทราบและเห็นชอบ(รับรอง)แล้ว หลักสูตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐศาสตร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ขอให้นิสิต ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ผู้อำนวยการหลักสูตรได้แนะแนวในการเรียนให้ประสบผลสำเร็จได้พลัน ตามกลยุทธ์การเรียนให้ (บันได 23 ขั้น)

หลักสูตร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 1.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2.หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 3 4

คณาจารย์

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 1.พระมหากำพล 2.พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย,ดร. 3 4 5 6 7