กลับ <<<  | แบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท |

๑. คำร้องทั่วไป

๑.๑ บฑ. ๖ แบบคำร้องทั่วไป
๑.๒ บฑ. ๘.๑ (๑) แบบคำร้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหัวข้อ โครงร่าง และกรรมการควบคุม สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

๒. คำร้อง เอกสาร ขอสอบ ๓ บท

๒.๑ บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
๒.๒ บฑ. ๖.๓ (๑) แบบตรวจรายการ (Check List) หัวข้อและโครงร่างสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
๒.๓ บฑ. ๖.๓ (๒) แบบตรวจรายการ (Check List) หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบผสานวิธี
๒.๔ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

๓. คำร้อง เอกสาร ขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

๓.๑ บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์
๓.๒ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

๔. คำร้อง เอกสาร การทำวิทยานิพนธ์

๔.๑ บฑ. ๑๘ แบบฟอร์มขอการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
๔.๒ บฑ. ๖.๒ (๑) แบบคำร้องออกหนังสือเพื่อเก็บข้อมูล IOC (ขอผู้เชี่ยวชาญ)วิทยานิพนธ์

๕. คำร้อง เอกสาร ขอสอบป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์

๕.๑ บฑ. ๘.๑ (๒) แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอป้องกันสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
๕.๒ บฑ. ๖.๑ (๔) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
๕.๓ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อ (ภาษาไทย)
๕.๔ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
๕.๕ บฑ. ๖.๑ (๑) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
๕.๖ บฑ. ๖.๔ (๒) แบบตรวจความพร้อมก่อนสอบสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
๕.๗ บฑ. ๖.๕  ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
๕.๘ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

๖. คำร้อง เอกสาร ขอสำเร็จการศึกษา

๖.๑ บฑ. ๑๒ ใบนำส่งวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๖.๒ บฑ. ๑๓ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบและการจบการศึกษา
๖.๓ บฑ. ๑๔  ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาโท
๖.๓ บฑ. ๒๒  คำร้องขออนุมัติลงนามคณะกรรมการสอบ

๗. คำร้อง เอกสาร การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๗.๑ บฑ. ๒๑ ใบประเมินผลการปฏิบัติกรรมฐาน
๗.๒ เอกสารแนบ ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๗.๓ เอกสารแนบ บัญชีลงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน