กลับ <<<  | แบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก |

๑. คำร้องทั่วไป

๑.๑ บฑ. ๖ แบบคำร้องทั่วไป
๑.๒ บฑ. ๘.๑ (๑) แบบคำร้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหัวข้อ โครงร่าง และกรรมการควบคุม สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
๑.๒ บฑ. ๘.๑  แบบคำร้องเกี่ยวกับใบนำส่งโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก

 

๒. คำร้อง เอกสาร ขอสอบ ๓ บท

๒.๑ บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
๒.๒ บฑ. ๖.๓ แบบตรวจรายการ (Check List) หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
๒.๓ บฑ. ๖.๓ แบบตรวจรายการ (Check List) หัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และแบบผสานวิธี
๒.๔ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

 

๓. คำร้อง เอกสาร ขออนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

๓.๑ บฑ. ๘ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
๓.๒ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

 

๔. คำร้อง เอกสาร การทำดุษฎีนิพนธ์

๔.๑ บฑ. ๖.๑ แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับดุษฎีนิพนธ์ (Try Out / แจกแบบสอบถาม / สัมภาษณ์ / สนทนากลุ่มเฉพาะ / ขอขยายเวลา)
๔.๒ บฑ. ๖.๒ แบบคำร้อง ขอหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) หรือ (CVI)

 

๕. คำร้อง เอกสาร ขอสอบดุษฎีพิจารณ์

๕.๑ บฑ. ๘.๑ (๒) แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอสอบดุษฎีพิจารณ์
๕.๒ บฑ. ๖ แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์
๕.๓ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)
๕.๔ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
๕.๕ บฑ. ๖.๑ (๑) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์
๕.๖ บฑ. ๖.๔ แบบตรวจความพร้อมก่อนสอบสอบดุษฎีพิจ
๕.๗ บฑ. ๖.๕ ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์
๕.๘ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

 

๖. คำร้อง เอกสาร ขอสอบป้องกัน

๖.๑ บฑ. ๘.๑ (๑) แบบคำร้องขอสอบดุษฎีนิพนธ์ (ปากเปล่า)
๖.๒ บฑ. ๖ แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์
๖.๓ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาไทย)
๖.๔ บฑ. ๑๑.๓ ใบแสดงผลการตรวจแก้ไขบทคัดย่อดุษฎีนิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
๖.๕ บฑ. ๖.๑ (๑) แบบคำร้องทั่วไปเกี่ยวกับขอตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์
๖.๖ บฑ. ๖.๕ ใบแสดงผลการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์
๖.๗ เอกสารแนบ ใบแสดงผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ

 

๗. คำร้อง เอกสาร ขอสำเร็จการศึกษา

๗.๑ บฑ. ๑๒ ใบนำส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
๗.๒ บฑ. ๑๓ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบและการจบการศึกษา
๗.๓ บฑ. ๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาเอก
๗.๔ บฑ. ๒๒ คำร้องขออนุมัติลงนามคณะกรรมการสอบ

 

๘. คำร้อง เอกสาร การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

๘.๑ บฑ. ๒๑ ใบประเมินผลการปฏิบัติกรรมฐาน
๘.๒ เอกสารแนบ ใบบันทึกการส่ง-สอบอารมณ์ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๘.๓ เอกสารแนบ บัญชีลงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน