หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 2558 


หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 2559 [มคอ.2]


SAR หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ


ปรับปรุงหลักสูตร 2564


ปีการศึกษา 2562


ปีการศึกษา 2563


ป.เอก การจัดการเชิงพุทธ


 ู่มือการบริหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก


รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้


คู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ [Click คู่มือ]


ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับบทความวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ word, pdf