อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระอุดมสิทธินายก ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระมหาโชว์ ทสฺสนีโย 14054745_1081991908514500_1789499986_n
  พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ป.ธ.9 พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร.  พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ดร.
13681020_1073153712764732_3796188560297550090_n 0045 337973

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร.

พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ธิลาว

หลักสูตร พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรปรับปรุง 2559 [มคอ.2]
SAR หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ปรับปรุงหลักสูตร 2564
ประกาศ 2562
คำสั่ง 2562