วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ #การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ #หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

#การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ #หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (กจพ รุ่นที่ ๑๐) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป 1. #พระเทพคุณาภรณ์ โสภณจิตฺโต (พุ่มพวง) การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในกรุงเทพมหานคร 2 #พระพิพิธพัชโรดม การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ จังหวัดเพชรบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 3. #พระครูสุทธิวรญาณ เขมธโร. รูปแบบการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ด้านธนาคารโค-กระบือ จังหวัดสุรินทร์ – 4.พระมหาเสถียร ถาวรธมฺโม. รูปแบบการพัฒนาวัดตามแนว 5 ส ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา – 5.พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ (หงษ์ทอง) การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร – 6.นายมนตรี สหชัยรุ่งเรือง การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารเชิงพุทธของผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัดชลบุรี – 7.นางภัชลดา สุวรรณนวล รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนวิถีพุทธสู่ความพอเพียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี – 8.นายสมจิต บุญปก การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา […]

ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ การปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ 📍

📍การปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ 📍ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 🏫ในรูปแบบOnsite ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. #ประธานพิธีเปิด #วิทยากรบรรยายพิเศษ พระสุวรรณเมธาภรณ์ #กล่าวถวายรายงานประธานพิธีปิด รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม #วิทยากรบรรยายพิเศษ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย #วิทยากรบรรยายพิเศษ 💻ในรูปแบบOnline ผ่านทางระบบ Application Zoomห้องหลัก Zoom ID : 998 993 3546 ห้องสำรอง Zoom ID : 989 824 8050 🎥มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง MCU TV Live, MCU TV – Channel    

เอกสารประกอบ SAR 64 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๒.๑-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หน้า ๑๒๖-๑๒๗) [สูจิบัตร] [สูจิบัตร 2564] ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบ ปค.๐๑ ผู้ใช้บัณฑิต [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๒-๑  บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (หน้า ๑๒๖-๑๒๗) [สูจิบัตร] [สูจิบัตร 2564] ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ๒.๓.๑-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๑-๒ ผลการประเมินนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายในปีการศึกษาสุดท้ายที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  [สรุปแบบประเมิน] ๒.๓.๒-๑ สถิตินิสิต […]