พระครูสังฆรักษ์เอกลักษ์ อชิตโต, ดร. IPhrakhrusangkharak Ekkaluk Achito, Dr.

พระเอกลักษ์ อชิตโต, ดร. คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน การศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม 1. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร] 2. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมสันติสานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เสียงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิโพธิปัญญา ครอบครัววิทยากรต้นแบบสันติภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [วุฒิบัตร] 3. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร] 4. 30 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมโครงการอธิปรายและเสวนาทางวิชาการออนไลน์ “แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาภายใตัวัฒนธรรมดิจิทัล” จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มจร [เกียรติบัตร] […]

พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,ดร.IPhrakru Phisitprachanath,Dr.

คำสั่ง/แต่งตั้ง/ภาระงาน การศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม 1. วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร [วุฒิบัตร] 2. วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้เข้าร่วมสันติสานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เสียงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิโพธิปัญญา ครอบครัววิทยากรต้นแบบสันติภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร [วุฒิบัตร] 3. วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร] 4. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช [วุฒิบัตร] 5. วันที่ […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ๑.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ๑ ผศ.ชวัชชัย ไชยสา ประธานกรรมการ ๒ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า กรรมการ ๓ ดร.บวร ขมชุณศรี กรรมการ ๔ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว กรรมการ ๕ ดร.กาญจนา ดำจุติ กรรมการและเลขานุการ  ๒.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ๑ ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ประธานกรรมการ ๒ รศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต กรรมการ ๓ ดร.เอนก  ใยอินทร์ กรรมการ ๔ ผศ.ดร.หัฎฐกรณ์  แก่นท้าว กรรมการ ๕ ดร.สมบัติ  นามบุรี กรรมการ ๖ ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ กรรมการและเลขานุการ  ๓.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต […]

เอกสารประกอบ SAR 2563

เอกสารประกอบ SAR 2563 ประกาศรับสมัครนิสิติ 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ชั่วคราว) ผลการพิจารณาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ สถิติผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2563 โครงการนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคม CSR จ.น่าน 15-18 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  TQF