3 กรกฎาคม 2563 เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เข้าพรรษา วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม

บวชใจอธิษฐานบารมี ลดละเลิกเหล้า ตลอดพรรษา จ.สมุทรสงคราม . 3 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง (ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต (ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์) ร่วมเป็นภาคีเครือในกิจกรรม ใจสะอาด กายเป็นสุข บวชใจ อธิษฐานบารมี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า ตลอดเข้าพรรษานี้ 2563 (กิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “#พลังบวรพิทักษ์คลองกระทิง : #การเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม ของคณาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ,ผศ.ดร. หัวหน้าโครงการวิจัย/ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว/ พระมหานิกร ฐานุิตฺโร นักวิจัย) งบประมาณสนับสนุนประจำปี 2563 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ร่วมกับ […]