คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร

  รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๓-๑ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ๑.๑.๓-๒ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๓-๓ ผลงานวิชาการ ท่านที่ ๑, ๒,  ๓, ๔, ๕

คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๒-๑ คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ๑.๑.๒-๒ สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ๑.๑.๒-๓ ผลงานวิชาการ ท่านที่ ๑, ๒, ๓   

คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

๑. คำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ท่านที่ ๑, ท่านที่ ๒, ท่านที่ ๓, ๒. สำเนาวุฒิการศึกษาและปริญญาบัตร ท่านที่ ๑, ท่านที่ ๒, ท่านที่ ๓, ๓. ผลงานวิชาการ ท่านที่ ๑, ท่านที่ ๒, ท่านที่ ๓,

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๑.๑.๑-๑ คำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องจ้างบุคลากรอัตราจ้าง ที่ลงนามโดยอธิการบดี ๑.๑.๑-๒ สัญญาจ้างอาจารย์ ๑.๑.๑-๓ คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑.๑.๑-๔ ตารางสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

บฑ

บฑ. ๘ ใบคำร้องขอสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์