รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

  รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร ๕.๔-๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๓ รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๔ รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๕ รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕.๔-๖ รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กันยายน […]

มคอ ๕

มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑. รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ ๒. รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ๓. รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ ๔. รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๕. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒.รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓.รายวิชากรรมฐาน ๔.รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น ๕.รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒.รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ ๓.รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์  

มคอ ๓

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์<br > ๒.รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์<br > ๓.รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ<br > ๔.รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก<br > ๕.รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์<br > ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์<br > ๒.รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน<br > ๓.รายวิชากรรมฐาน<br > ๔.รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น<br > ๕.รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์<br > ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒<br > จำนวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย<br > ๑. รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ<br > ๒.รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ<br > ๓.รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์

เอกสารประกอบ SAR 62 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๒.๑-๑ สถิติ/รายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สูจิบัตร) ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๒-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สูจิบัตร) ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [สรุปแบบประเมิน] องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕.๒-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓   การประเมินผู้เรียน ๕.๓-๗ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ […]

เอกสาร รัฐศาสตร์ ปี 63

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ สอบเข้า 63 ประกาศผลสอบ ประมวลความรู้ รุ่น 2 ประกาศลงทะเบียนเรียน 1/63 รุ่น 2 ประกาศลงทะเบียน 1/63 รุ่น 1 ประกาศรับสมัครเรียน โครงการปฐมนิเทศ07 โครงการปฐมนิเทศ คำสั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ โครงการเตรียมความพร้อม แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประวัติอาจารย์วัลลภ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระครูศรีปริยัติยาภิมนต์ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระครูศรีธรรมวิเทศ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระมหาณัฐพจน์ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระปลัดคณิศร หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระสุชาติ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระวิชาญ หนังสือรับรองการลงตีพิมพ์บทความ พระณัฐพงษ์ หนังสือตอบรับ Sothearith sum หนังสือตอบรับพัฒนภูมิ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 63