องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมินที่ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อ้างอิง กองวิชาการ มจร) เกณฑ์การประเมินที่ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์การประเมินที่ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร (อ้างอิง กองวิชาการ มจร) เกณฑ์การประเมินที่ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เกณฑ์การประเมินที่ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เกณฑ์การประเมินที่ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เกณฑ์การประเมินที่ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์ เกณฑ์การประเมินที่ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา เกณฑ์การประเมินที่ 9 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์การประเมินที่ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

SAR 2561 พธ.ด. กจพ.

  องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

SAR พธ.ด. กจพ.

SAR 2558 SAR 2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 SAR 2560 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 SAR 2561 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 SAR 2562  เอกสารประกอบ SAR 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 —

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562