องค์ประกอบที่ 1 กำกับมาตรฐาน

1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 1.5 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 1.6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1.7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1.8 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 1.9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 1.10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา 1.11 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา     1.12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

SAR 2562

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 เอกสารประกอบการเขียน SAR

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หริือเผยแพร่

องค์ประกอบที่ 1 กำกับมาตรฐานหลักสูตร

1.1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 1.4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 1.5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ 1.6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1.7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 1.8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา 1.9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 1.10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

SAR 2561

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 SAR รป.ม. ปีการศึกษา 2561 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา 2562 หมายเหตุ ให้นิสิตรับเอกสารรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

23 มิถุนายน 2562 การตรวจประเมินระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

23 มิถุนายน 2562 การตรวจประเมินระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561 ทั้งหมดจำนวน 4 สาขาวิชา ทั้งระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต อันประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ / สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสตร์ (English Program) ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา —- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท-เอก) กรรมการตรวจประเมิน ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมิ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการ ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ กรรมการและเลขานุการ *หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ผลการประเมินได้ระดับคุณภาพดี 3.77 *หลักสตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผลการประเมินได้ระดับคุณภาพดี 3.84 ———- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โท-เอก) หลักสูตรนานาชาติ ดร.ตระกูล จิตวัฒนาการ ประธานกรรมการ ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล กรรมการ […]

SAR พธ.ม. 61

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

SAR พธ.ม. 61

เกณฑ์การประเมินที่ 1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์การประเมินที่ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์การประเมินที่ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร เกณฑ์การประเมินที่ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เกณฑ์การประเมินที่ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เกณฑ์การประเมินที่ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) เกณฑ์การประเมินที่ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ เกณฑ์การประเมินที่ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา เกณฑ์การประเมินที่ 9 ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา เกณฑ์การประเมินที่ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์

1. นายสุรพล สุยะพรหม 2. นายพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี 3. นายเกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 4. นางบุษกร วัฒนบุตร 5. นายสุวิญ รักสัตย์ 6. นายอุทัย สติมั่น 7. นายบรรจบ บรรณรุจิ 8. นายวิชชุกร นาคธน 9. พระอุดมสิทธินายก 10. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท 11. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ 12. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร 13. พระสุธีวีรบัณฑิต 14. นายประเสริฐ ธิลาว