ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย/Prof.Dr.Maj.Gen. Naiyana Ketvichai

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร. นัยนา เกิดวิชัย/Prof.Dr.Maj.Gen. Naiyana Ketvichai ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ   ๑. ตำแหน่ง ศาสตราจารย์   สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ๒. ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา น.บ. (กฎหมาย) ๒๕๒๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๒๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัญฑิตไทย ๒๕๒๘ เนติบัณฑิตยสภา ร.ม. (การปกครอง) ๒๕๒๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ม. (กฎหมายมหาชน) ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รปด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)           ๓.๑ […]

ศ.ดร.กฤช เพิ่มทันจิตต์,Prof.Dr.Grit Permtanjit

ประวัติส่วนตัวและการทำงาน ประวัติส่วนตัว ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด            ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ ๑.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษา ๑.๒.๑ Ph.D. (Political Economy) ๒๕๒๔ University of Pennsylvania ๑.๒.๒ M.C.P. (Master of City Planning ๒๕๒๑ University of Pennsylvania ๑.๒.๓ M.Sc. (Human Settlement Planning & Development) ๒๕๒๐ Asian Institute of Technology ๑.๒.๔ สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต) ๒๕๑๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ประวัติการทำงาน ๒.๑ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ […]

พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ/General Dr.Bundith Piriyasaisunti Ph.D.

พล.อ.ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ General Dr.Bundith Piriyasaisunti   ประวัติและผลงาน วัน/เดือน/ปีเกิด             ๒๘ กรกฏาคม ๒๔๘๖ ภูมิลำเนา                      ๑๐๓ หมู่ที่ ๔ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน โทรศัพท์                        ๐๙๑-๘๖๐๑-๙๐๔   การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑-๔     โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง จ. ลำพูน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔       โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน มัธยมศึกษาปีที่ ๕           โรงเรียนเมธีวุฒิกร จ.ลำพูน มัธยมศึกษาปีที่ ๖          โรงเรียนลำพูนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน   โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า : วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนชั้นนายร้อยศูนย์ทหารราบ โรงเรียนชั้นนายพันศูนย์ทหารราบ หลักสูตรคอมพิวเตอร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรการป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบ […]