ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แต่งตั้งบุคลากรบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มีนาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับตำแหน่งสายบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ทุกรูป/คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1.น้อมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 2.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับตำแหน่ง ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ยุทธนา ปราณีต รก.ผอ.กองกิจการพิเศษ ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 4.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา รักษาเมือง ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (นานานชาติ) 6.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว ที่ได้รับตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ    

รับสมัครเรียน ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต/ปริญญาเอก 1.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ หลักสูตรบัณฑิตศึกษำ ภาควิชารัฐศาสตร์ [Download] 2.ใบสมัคร [ดาวโหลด] จ่ายในวันที่มาสมัคร 1,000 บาท (ก) ใบสมัครหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  [Download] (1) หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (2) หนังสือรับรองประสบการณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (3)หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [Download] (ข) ใบสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (1) หนังสือพันธสัญญาของผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (2) หนังสือรับรองประสบการณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download] (3)หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [Download]   หลักสูตรมหาบัณฑิต/ปริญญาโท 1.ประกาศ เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  [รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤษภาคม 2560 นี้ / ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย จำนวน […]

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. PhrapaladRaphin Buddhisaro, Assistant Prof. Dr.

ชื่อ      พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร วุฒิการศึกษา/Education ปริญญาเอก      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนา)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Ph.D                Philosophy of Doctor [ฺBuddhist Studies]  Mahachulalongkornrajavidyalaya University ปริญญาโท       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชีย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ M.A.                Master of  Art [Asian History]  Srinakharinwirot University Thailand ปริญญาตรี       พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา – คณะครุศาสตร์)  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย B.A.               […]

รศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต / Assoc.Prof.Dr. Phichet Thangto Ph.D.

1.ประวัติ ชื่อ (ภาษาไทย)               รศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต  English :   Assoc.Prof. Dr. Phichet Thangto ตำแหน่งปัจจุบัน               อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์   และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู่ปัจจุบัน : 37 ซอย สังคมสงเคราะห์ 6 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 สถานที่ทำงาน:  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2.  ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี       คณะครุศาสตร์ (วิชาเอกบริหารการศึกษา)   จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย BA. [Education Management] Mahachulalongkornrajjaviyalaya  University , Thailand ปริญญาโท […]

image_57

Learn Cooking Basics Online

Curabitur suscipit sapien sed turpis vestibulum eget ultricies nunc cursus. Morbi ac velit eget arcu malesuada adipiscing eget cursus.

Nullam pulvinar nibh nec massa vehicula non egestas ante commodo. Nam elementum interdum turpis ac facilisis. Integer odio neque eget, accumsan a bibendum in, pellentesque at nunc arcu id gravida.

image_58

Get Personal Fitness Trainer

Nam feugiat, ante eget consectetur hendrerit, justo lorem pretium nunc, quis porta lectus nisl nec turpis. Vestibulum tortor magna.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vehicula consectetur arcu id gravida. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas magna.

image_59

Modern Photography Course

Nulla justo turpis, iaculis egestas ultrices a, hendrerit eget lacus. Vestibulum nec neque antes, quis congue magna. Quisque facibus.

Duis blandit augue quis mauris ornare consectetur. Pellentesque eget tristique congue orci, et sagittis ante feugiat imperdiet. Cras luctus erat ac purus ornare imperdiet consectetur elit ante egestas dictum.

image_60

Take Singing Lessons Online

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer porta velit et metus rutrum ut faucibus.

Mauris magna orci, auctor id vestibulum vitae, vestibulum venenatis lectus. Praesent varius viverra sem consequat iaculis. Cras faucibus, diam ac consequat convallis, risus dui ultrices ipsum, molestie.