SAR 2564

ตางเรียน 1/2564 ตารางเรียน 2/2564 ตารางเรียน sammer 2564 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

7 พฤษภาคม 2565 #งานมงคลสมรส จ.บุรีรัมย์ นางสาวกาญจนา บุญเรือง & นายพีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์

#งานมงคลสมรส จ.บุรีรัมย์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม #ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา #รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป #เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส นางสาวกาญจนา บุญเรือง & นายพีรพล ไชยณรงค์ศักดิ์ #บุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 7 พฤษภาคม 2565 บ้านเลขที่ 170 หมู่ 13 ต.บ้านยาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ – ภาพสื่อสารองค์กร

คณะสังคม​ฯ​ ส่งเสริม​อนุรักษ์​ประเพณี​และ​วัฒนธรรม​ไทย​ จัดกิจกรรม​ “ทำบุญ​ประเพณี​วัน​สงกรานต์”

คณะสังคมฯ ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม “ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์” ———————————————————————— วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรม “ทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ของไทย) ประจำปี ๒๕๖๕” โดยในภาคเช้า พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ นำโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี พร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งนั้น เจริญพระพุทธมนต์ กล่าวสัมโมทนียกถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ในภาคบ่าย มีพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม […]

คณาจารย์​คณะสังคม​ฯ​ รับรางวัล​ผลงานวิจัย​ ระดับดี​ ประจำปี​ ๒๕​๖​๔​

คณาจารย์คณะสังคมฯ รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี ๒๕๖๔ ————————————————————————— คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. และ อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปี ๒๕๖๔ จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและโอกาสของคนรุ่นใหม่ในการออกแบบอนาคตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำพูน Click ประกาศผลงานวิจัยดีเด่น-2564 [หนังสือแจ้งเชิญประกาศผลงานวิจัยดีเด่น-2564) ]  

๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 👏✅💯 💖 #กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรม CSR #นิสิตรัฐศาสตร์ทำความดีคืนสู่สังคม

๕ มีนาคม ๒๕๖๕ #กิจกรรมสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรม CSR #นิสิตรัฐศาสตร์ทำความดีคืนสู่สังคม มอบเครื่องสีข้าวแก่นายอำเภออัมพวา เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกร (ภาพข่าว https://bit.ly/3HURPxU) ณ ลำพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และทัศนศึกษาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ในบริเวณตลาดน้ำอัมพวา #โครงการตามพระราชดำริใน่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ภาพทั้งหมด https://bit.ly/36008ve] . ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดงานสานสัมพันธ์รัฐศาสตร์ มจร และ CSR หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์รุ่นที่ 3 และ 4 เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกัน โดยพระเทพวิสุทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส [ภาพทั้งหมด https://bit.ly/36008ve] …

วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมมาปญโญ), ป.ธ.๙, ศ.ดร.

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมมาปญโญ), ป.ธ.๙, ศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑0.๑๐ น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ ทางสาธารณสุขโดยเคร่งครัด) https://www.mcu.ac.th/news/detail/37272 – ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งเครื่องแบบปกติขาว ในพิธีตั้งฐานานุกรม ในพระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มจร วังน้อย ๑.รศ.ดร.สุรพล […]

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาโท – เอก ปีการศึกษา 2565 #สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม./ พธ.ด.) #สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม./ปร.ด.) #สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม./ปร.ด.) #ปริญญาโท #พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เรียนจันทร์-อังคาร) ปริญญาโท #รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปริญญาโท #รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปริญญาเอก #พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (เรียนพฤหัส-ศุกร์) ปริญญาเอก #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ปริญญาเอก #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) มกราคม – พฤษภาคม 2565 [คลิกเพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาต่อ Click ] Buddhist m 01 PuclicAd 01 #สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม./ พธ.ด.) แผ่นพับสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ #สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม./ปร.ด.)  แผ่นพับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ #สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม./ปร.ด.)  แผ่นพับสาขาวิชารัฐศาสตร์ PolSc 01

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา “๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. นายกร ทัพพะรังสี บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “๙๐ ปี ประชาธิปไตย ไทยไปถึงไหน?”

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา “๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ และอาจารย์ ดร.ณัฐ รุ่งวงษ์ อาจารย์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายกระทรวง ปัจจุบันนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “๙๐ ปี ประชาธิปไตย ไทยไปถึงไหน?” ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชิทยาลัย ณ B508-509 ห้องเธียร์เตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 อบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2

#รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารที่กำกับคุณภาพภายในระดับหลักสูตร . #สืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564 #บุคลากรหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารที่กำกับคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หรือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ผู้สนใจที่ต้องการทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร โดยเปิดอบรมให้เฉพาะบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา สมาชิก ทปอ. เท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการอบรมทำความเข้าใจในหลักการของ Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA at Programme Level version 4 . ภาพสื่อสารองค์กร