Poster-3_2

โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไม้ใหญ่ จำนวน ๖๒ ต้น วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการทำบุญ อายุวัฒนมงคลรำลึก ๖๑ ปี พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย >>>รายละเอียดโครงการ   รับเป็นเจ้าภาพ ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๘-๙๙๒๒-๑๑๔๒, ๐๖-๕๒๔๑-๙๖๓๖    

📍วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 การสอบวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หลักสูตร พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 14

📍วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 ⏰08.30 น. เป็นต้นไป การสอบวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตร พธ.ม. การจัดการเชิงพุทธ รุ่นที่ 14 ผ่าน zoom id: 5055059999 — #โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ คร.สุรพล สุยะพรหม 2, รองศาสตราจารย์ คร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 3. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ตร. 4. พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. 5. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. 6. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. 7. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. 8. พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ตร. 9. อาจารย์ ตร.นิกร ศรีราช […]

SAR คณะสังคมศาสตร์

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย ตัวบ่งชี้ : ๒.๑ ระบบและกำลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2.2.1-10 ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1. 63 – ว009 พระสุธีรัตนบัณฑิต (เดี่ยว) 2. 63 – ว013  พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร 3. 63 – ว015 ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 4. 64 – ว032 อ.ดร.กาญจนา 5. 64 – ว033 อ.ดร.บวร 6. 64 – ว035 ผศ.ดร.ประเสริฐ 7. 64 – ว036 อ.ดร.สุภัทรชัย 8. 64 – ว037 ผศ.ดร.อนุวัต 9. 64 – ว038 ผศ.ดร.ยุทธนา 10. 64 – ว040 ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ 11. 64 […]

fgsdfgsdgsdgsdfgsdfgsdfgsdfg [เกียรติบัตร]

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 #การปฐมนิเทศการศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 #การปฐมนิเทศการศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 #หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบ Zoom Online — พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,รศ.ดร. #คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำบูชาพระรัตนตรัย และเป็นประธานกล่าวเปิดให้โอวาท รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง #ผู้อำนวยการหลักสูตร #กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง #พิธีการดำเนินรายการ — รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม #รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป #บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารหลักสูตร” รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ #ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ #แนะนำคณาจารย์ประจำหลักสูตร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง #ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ #แนะนำผู้บริหารคณาจารย์ประจำหลักสูตร — ภาพสื่อสารองค์กร พระสมนึก ธีรปญฺโญ https://www.facebook.com/267072728437981/videos/791650261538731

[m8;k,d,d,ddkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkd

พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. Phrakruwirojkanchanakhet, Dr.

พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. Phrakruwirojkanchanakhet, Dr. ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิปัสสนาภาวนา ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูวิโรจน์กาญจนเขต, ดร. (นัทกฤต ทีปงฺกโร /ปทุมมารัชเชปัณณ์) – นักธรรมเอก – เปรียญธรรม ๓ ประโยค วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) – ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา พระพุทธศาสนา – กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา พระพุทธศาสนา – ปีที่จบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พธ.ม. (สันติศึกษา) – ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา Peace Studies – กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สันติศึกษา – ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๘ – ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา […]