มคอ ๕

มคอ.๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑. รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ ๒. รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ๓. รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ ๔. รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก ๕. รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ๒.รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน ๓.รายวิชากรรมฐาน ๔.รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น ๕.รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ ๒.รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ ๓.รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์  

มคอ ๓

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาพื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์<br > ๒.รายวิชาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์<br > ๓.รายวิชาทฤษฎีองค์การและการจัดการ<br > ๔.รายวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก<br > ๕.รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์<br > ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑.รายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์<br > ๒.รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน<br > ๓.รายวิชากรรมฐาน<br > ๔.รายวิชาการปกครองและการบริหารงานท้องถิ่น<br > ๕.รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์<br > ภาคการฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒<br > จำนวน ๓ รายวิชาประกอบด้วย<br > ๑. รายวิชาสัมมนาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เชิงบูรณาการ<br > ๒.รายวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ<br > ๓.รายวิชาการศึกษาตามแนวแนะทางรัฐประศาสนศาสตร์

เอกสารประกอบ SAR 62 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๒.๑-๑ สถิติ/รายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สูจิบัตร) ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๒-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สูจิบัตร) ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [สรุปแบบประเมิน] องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑   สาระของรายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕.๒-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓   การประเมินผู้เรียน ๕.๓-๗ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ […]

เอกสาร รัฐศาสตร์ ปี 63

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ สอบเข้า 63 ประกาศผลสอบ ประมวลความรู้ รุ่น 2 ประกาศลงทะเบียนเรียน 1/63 รุ่น 2 ประกาศลงทะเบียน 1/63 รุ่น 1

เอกสารเกี่ยวกับการสอบสารนิพนธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เรื่อง นิสิตผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์  ตัวอย่างวิทยานิพนธ์เพื่อการสืบค้น เอกสารการตรวจอักขราวิสุทธิ์ (ตัวอย่าง)