เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล —- วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และนิสิต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา —- ภาพสื่อสารองค์กร    

อายุวัฒนมงคล 60 ปี วันคล้ายวันเกิด รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

     

Full Proceeding ICMCER – Book

  การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Virtual Conferencing, the 1st International Conference on Multidisciplinary & Current Educational Research – MCU Thailand | IFERP (https://icmcer.com/) ของคณะครุศาสตร์ มจร & ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ IFERP ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 การนำเสนอผลงาน ตามเวลาของประเทศไทย สามารถ click ดู [กำหนดการนำเสนองาน Program] https://bit.ly/30bbmYv [การนำเสนอ Online Conference] ” *(Day /1) https://bit.ly/2X9iKkY [ชมย้อนหลัง] , *(Day 2) https://youtu.be/g_XcDuRP040 [ชมย้อนหลัง] . Full Text Proceeding Full Proceeding ICMCER – Book     

นายสุกิจจ์ บุตรเคน

นายสุกิจจ์ บุตรเคน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป การศึกษา ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วิทยานิพนธ์ เครือข่ายการจัดการพื้นที่มรดกโลกขององค์กรด้านวัฒนธรรมในสังคมไทย : พื้นที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (สาขาการพัฒนาสังคม) 2561 ภาระงาน หน้าที่   

24 กรกฎาคม 2563 ถวายพระพร เจริญพุทธมนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์  ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เอกสารประกอบการประชุม

1.เอกสารประกอบการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [PDF File]

#โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

#โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ———————————————————————— วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเดชพระคุณ #พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. #อธิการบดี เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะชีวิตเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” ในโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ #นิสิตคณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โชน B        

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไหว้ครู ปฐมนิเทศ นิสิตคณะสังคมศาสตร์

ไหว้ครู ปฐมนิเทศ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ——– วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ #คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัด #โครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี #พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป) #บรรยายพิเศษและให้โอวาท จากนั้น #พระสุรีตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยในยุค New Normal” ในภาคบ่าย มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู” และแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนิสิตใหม่” และกิจกรรม “สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย นิสิตรุ่นพี่ปี ๒ – ๔ ณ […]

18 กรกฎาคม 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 —- 1.พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ,ดร. (แดง นนฺทิโย) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ กจพ. —- 2.พระครูโกศลธรรมานุสิฐ,ดร. (ประสิทธิ์ อโสโก) เจ้าอาวาสวัดสวนหงษ์ รองเจ้าคณะอำเภอบางปลา จ.สุพรรณบุรี ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ —- 3.พระครูวัชรสุวรรณาทร,ดร. (ลูกชุบ ธมฺมโชโต) ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ —- 4.พระมหามงคลกานต์ ฐิติธมฺโม.ผศ.ดร., คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5. ผศ.ดร.เสมออัศวมันตรา ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ — 6.ดร.ลัดดา ดอกไม้หอม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ — 7.ดร.วิชาญ น้อยโต นายอำเภอนาทม จ.นครพนม ศิษย์เก่าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ — […]