วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ — วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.00 น. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้อง B508-B509 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา [https://bit.ly/35NzjYX -PDF] [Words https://bit.ly/3hGbF2Y] —- ภาพสื่อสารองค์กร กรกต ซาบัณฑิต /สุกิจ บุตรเคน/พลวัฒน์ สีทา    

19 กันยายน 2563 นิสิต กจพ ป.โท รุ่น 13 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ

นิสิต กจพ ป.โท รุ่น 13  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ —- วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 โครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ : วันเสาร์เข้าวัด กิจกรรมถวาย/แนะนำความรู้ “เพื่อพระสงฆ์ไทยไกลโรคและโภชนบำบัด” พระธรรมรัตนมงคล (#เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานเปิดฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ #รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดฝ่ายฆราวาส จัดโดยวัดพนัญเชิงวรวิหาร ร่วมกับ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (กจพ. ป.โท รุ่น 13) คณะสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ #โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา . http://gps.mcu.ac.th/?p=16303   สัมมนา แจกเครื่องอุปโภค บริโภค สัมมนาทางวิชาการ นิสิต กจพ ป.โท 13 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา #จัดสัมมนาและบริการวิชาการ —– วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร #บริการวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง #พุทธิปัญญาการใช้ปัญญาพิจารณาเสพสื่อทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน #วิทยากร พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ/นายประดับ […]

๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สอบโครงร่างและหัวข้อ นางสาวศิริสุดา แสงทอง นางสาวสาลินี รักกตัญญ

การเรียนการสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา —– วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม (ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) เป็นประธาน พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ (น.อ.ดร.นภัทร์ แก้วนาค) และคณาจารย์ประจำหลักสูตร (รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์/รศ.ดร.ประณต นันทิยกุล/ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต) ร่วมเป็นกรรมการในการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ของ นางสาวสาลินี รักกตัญญ #เรื่องการส่งเสริมบทบาทของนักการเมืองสตรีท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ #ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และนางสาวศิริสุดา แสงทอง เรื่อง #สวัสดิการในรัฐไทยของแรงงานข้ามชาติในภาคเหนือตอนบน ณ ห้อง 508-509 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา — ภาพสื่อสารองค์กร สุกิจ บุตรเคน

2. ทุน สกว., สสส. และทุนพระปกเกล้า จำนวน 8 ทุน

ทุน สกว., สสส. และทุนพระปกเกล้า จำนวน 8 ทุน 001 พระสุธีรัตนบัณฑิต สัญญา อปต ธ.ค. 61 – พ.ค. 63 002  สัญญา อปต รศ ดร โกนิฎ ศรีทอง 003 สัญญา สคพ 2561 11 ดร วสันต์ 004 สัญญาโครงการ พระปกเกล้า 105 62 ดร วสันต์ 005- ว003 พระมหากฤษฎา แซ่หลี 006- ว008  นายเอนก ใยอินทร์ 007- ว017  นายยุทธนา ปราณีต 008- ว018 นายเติมศักดิ์ ทองอินทร์

1. ทุนสถาบันวิจัย จำนวน 22 ทุน

ทุนสถาบันวิจัย จำนวน 22 ทุน ว.059-ผศ.ดร.ประเสริฐ-ธิลาว ว.060-รศ.ดร.สมาน-งามสนิท ว.062-ผศ.ดร.อนุวัต-กระสังข์ ว.063-นายสุภัทรชัย-สีสะใบ ว.064-รศ.ดร.ธัชชนันท์-อิศรเดช ว.065-พระครูวินัยธรเอก-ดร. ว.066-นางสาวสุมาลี-บุญเรือง ว.067-ผศ.ดร.ธิติวุฒ-หมั่นมี ว.068-ผศ.ดร.รัฐพล-ใจเย็นมา ว.069-พระมหานิกร-ฐานุตฺตโร ว.070-พระอุดมสิทธินายกผศ.ดร. ว.071-รศ.ดร.เกียรติศักดิ์-สุขเหลือง ว.072-ดร.ปนัดดา-รักษาแก้ว ว.073-ดร.กาญจนา-ดำจุติ ว.074-ดร.นพดล-ดีไทยสงค์ ว.075-ดร.บวร-ขมชมศรี ว.076-รศ.ดร.สุรินทร์-นิยมางกูร ว.077-ดรประสิทธิ์-พุธศาสตร์ศรัทธา ว.078-ดร.สุริยา-รักษาเมือง ว.079-ดร.อภิญญา-ฉัตรช่อฟ้า ว.080-พระมหาสุนันท์-สุนนฺโทผศ.ดร. ว.081-รศ.ดร.สุรพล-สุยะพรหม

ตัวชี้วัดที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1. ทุนสถาบันวิจัย จำนวน 22 ทุน 2. ทุน สกว., สสส. และทุนพระปกเกล้า จำนวน 8 ทุน

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล —- วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา และนิสิต เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา —- ภาพสื่อสารองค์กร