เอกสารประกอบ SAR 63 (ป.ตรี กจพ)

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ๒.๑-๑ สถิติ/รายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สูจิบัตร) ๒.๑-๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ (ปริญญาตรี)   ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๒.๒-๑ บัญชีรายชื่อบัณฑิตผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สูจิบัตร) ๒.๒-๒ สรุปผลการสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ [สรุปแบบประเมิน] ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ๒.๓.๑-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๑-๒ ผลการประเมินนิสิตภาคการศึกษาสุดท้ายในปีการศึกษาสุดท้ายที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒.๓.๒-๑ สถิตินิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  (หน้า ๓๑) (สถิตินิสิต) ๒.๓.๒-๒ ผลการสอบ “การประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ผลสอบ) […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ๑.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ๑ ผศ.ชวัชชัย ไชยสา ประธานกรรมการ ๒ ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า กรรมการ ๓ ดร.บวร ขมชุณศรี กรรมการ ๔ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว กรรมการ ๕ ดร.กาญจนา ดำจุติ กรรมการและเลขานุการ  ๒.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง ๑ ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ประธานกรรมการ ๒ รศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต กรรมการ ๓ ดร.เอนก  ใยอินทร์ กรรมการ ๔ ผศ.ดร.หัฎฐกรณ์  แก่นท้าว กรรมการ ๕ ดร.สมบัติ  นามบุรี กรรมการ ๖ ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ กรรมการและเลขานุการ  ๓.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต […]

เอกสารประกอบ SAR 2563

เอกสารประกอบ SAR 2563 ประกาศรับสมัครนิสิติ 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษา 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุและคฤหัสถ์ เข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ชั่วคราว) ผลการพิจารณาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์