(์NEW) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบรายชื่อ (Click)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ภาษาบาลี นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตรวจสอบรายชื่อ (Click)

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ตรวจสอบรายชื่อ (Click)

1.สาขาวิชารัฐศาสตร์ (โท-เอก) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) [Click] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [Click]

 

S__49184771 S__49184772

 

2.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (โท-เอก) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) [Click] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [Click]

PuclicAd 01

PuclicAd 012

3.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   (โท-เอก) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) [Click] พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) [Click]  (Click – ข้อมูลเพิ่มเติม ด่วนรับจำนวนจำกัด)

Buddhist m 01

Buddhist m 012

กำหนดการการรับสมัคร 2562 รวมกำหนดการการรับสมัคร 2562 รวม-1 กำหนดการการรับสมัคร 2562 รวม-2

* รับสมัคร ตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์- 28 พฤษภาคม 2562 

ติดต่อสอบถาม/สถานที่รับสมัคร สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้น 5 Zone B ห้อง B 504 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

[ป.เอก] ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี [เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา] โทร.0982810799 พระสมนึก ธีรปญฺโญ [นักวิชาการศึกษา] โทร.0939962628 นายสุภัทรชัย สีสะใบ [นักวิชาการการศึกษา] โทร.0956044959 นายพลวัฒน์ สีทา [นักวิชาการการศึกษา] โทร.0811359324

 [ป.โท] ดร.ประเสริฐ ธิลาว  [เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา]  โทร.0800468559 พระนุชิต นาคเสโน [นักจัดการงานทั่วไป]  โทร.0837239849 นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด [เจ้าหน้าที่ธุรการ] โทร.0804436333  นางสาวกาญจนา บุญเรือง [นักจัดการงานทั่วไป] โทร.0848352804

 Information ประกาศ/ประชาสัมพันธ์