[ด่วน] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์
ป.โท-เอก
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม./พธ.ด.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม./ปร.ด.)
และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม./ปร.ด.)
ประกาศ เมื่อ 19 มิถุนายน 2561
[Click ตรวจสอบรายชื่อ]

+++++++++++++++

[ด่วน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์
ปริญญาโท-เอก
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม./พธ.ด.)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม./ปร.ด)  

และสาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม./ปร.ด)
ประกาศเมื่อ 2 มิถุนายน 2561

[Click ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบ]

 

Banner

ด่วน!! หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ปริญญาโท และ เอก 3 สาขาวิชา ได้แก

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

1.Untitled-1 รัฐศาสตร์ 2.Untitled-2 รัฐศาสตร์

 1.สาขาวิชารัฐศาสตร์ (โท-เอก) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) [Click] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [Click]

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ  ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

3.แผ่นพับ รปศ 1 4.แผ่นพับ รปศ 2

2.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (โท-เอก) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) [Click] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [Click]

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

Page 01 Page 012

3.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   (โท-เอก) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) [Click] พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) [Click]  (Click – ข้อมูลเพิ่มเติม ด่วนรับจำนวนจำกัด)

92646  92646
(QR CODE) ใบสมัครปริญญาโท (QR CODE) ใบสมัครปริญญาเอก

* รับสมัคร ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์- 31 พฤษภาคม 2561 

* กำหนดการการรับสมัคร_001

ติดต่อสอบถาม/สถานที่รับสมัคร สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้น 5 Zone B ห้อง B 504 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

[ป.เอก] ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี [เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา] โทร.0982810799 พระสมนึก ธีรปญฺโญ [นักวิชาการศึกษา] โทร.0939962628 นายสุภัทรชัย สีสะใบ [นักวิชาการการศึกษา] โทร.0956044959

 [ป.โท] ดร.ประเสริฐ ธิลาว  [เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา]  โทร.0800468557 นางสาววันเพ็ญ ฉายสอาด [เจ้าหน้าที่ธุรการ] โทร.0804436333 นายพลวัฒน์ สีทา [นักวิชาการการศึกษา] โทร.0813159324

 Information ประกาศ/ประชาสัมพันธ์