คลิ๊กเข้าร่วม การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) new

Poster 558x150

01

สมัครเรียนออนไลน์

1.สาขาวิชารัฐศาสตร์ (โท-เอก) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) [Click] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [Click]

PolSc 012.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (โท-เอก) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) [Click] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [Click]

PuclicAd 01

3.สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   (โท-เอก) พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) [Click] พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) [Click]  ด่วนรับจำนวนจำกัด

Buddhist m 01

* รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2563 

 ติดต่อสอบถาม/สถานที่รับสมัคร สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ชั้น 5 Zone B ห้อง B 504 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

[ป.เอก] ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี [เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา] โทร.0982810799 พระสมนึก ธีรปญฺโญ [เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา] โทร.0939962628 ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ [นักวิชาการการศึกษา] โทร.0956044959 นายพลวัฒน์ สีทา [นักวิชาการการศึกษา] โทร.0811359324

[ป.โท] โทร.0800468559 พระนุชิต นาคเสโน [นักจัดการงานทั่วไป]  โทร.0837239849  นางสาวกาญจนา บุญเรือง [นักจัดการงานทั่วไป] โทร.0848352804

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประชาสัมพันธ์ ICon

 Information ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

011

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ [รูปแบบบทความวิจัย word , pdf]