อ.หัฐถกร

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

ชื่อ/นามสกุล     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัฏฐกรณ์  แก่นท้าว

๑.  ตำแหน่ง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์

     สังกัด        ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

 

๒. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต)

พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

๒๕๕๘

 

๒๕๔๘

๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปีย้อนหลัง)

          ๓.๑ ประสบการณ์การสอนปริญญาตรี

ที่

รายวิชา สถาบัน

    ๑

มนุษย์กับสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    ๒

ความรู้เบื้องต้นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ๓

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การปกครองคณะสงฆ์ไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การบริหารโครงการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 


๓.๒ ประสบการณ์การสอนปริญญาโท

ที่

รายวิชา

สถาบัน

    ๑

การวางแผนการจัดการงบประมาณภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การปกครองและการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำแนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

๔.๑ งานวิจัย

หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. “การพัฒนาบทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ของรัฐเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน”. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, อเนก  ใยอินทร์, หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว และพระมหาสุริยะ มทฺทโว, “การนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านห้วยสิบบาท อำภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” ”. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๕.

 

๔.๒ บทความทางวิชาการ

หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. “หลักและเทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้บริหาร”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม มีนาคม, ๒๕๖๔) : ๓๐๐ ๓๐๘.

หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. “การบริหารเวลา : บริหารจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ ๑ The 1st  MCUSR National Confrerence วันที่ ๓ เมษายน ๒๖๕๓. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.

เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, อเนก  ใยอินทร์, หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว และพระมหาสุริยะ มทฺทโว, (๒๕๖๕)  “การนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านห้วยสิบบาท อำภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี” วารสาร มจร การพัฒนาสังคม. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษษยน) ๑-๑๑.

 

๔.๓ เอกสารประกอบการสอน

หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.

หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๔.

 

๔.๔  หนังสือ

หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว. การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.