ประวัติคณาจารย์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

ชื่อ – สกุล         ผศ.ดร.ธวัชชัย เสมอเนื้อ 

Asst. Prof. Dr.

วัน/เดือน/ปีเกิด                                                    .

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์                                              .

E-mail                                                                               .

วุฒิการศึกษา/Education

1)  ปริญญาเอก

2)  ปริญญาโท

3)  ปริญญาตรี            .

 


ตำแหน่ง/ภาระงาน/ คำสั่งแต่งตั้ง

 

 

อบรม/โครงการ/วุฒิบัตร/เกียรติบัติ

  1. ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า  ผศ.ดร.ธวัชชัย เสมอเนื้อ  เป็นผู้มีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาจึงมอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” เพื่อประกาศเกียรติคุณ (เกียรติคุณ)