๑.การเสริมสร้างค่านิยมของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทางการเมืองในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร/พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ์ (นพพล เขมนโว)    -หลักธรรมหิริโอตัปปะ  ((PDF))

๒.ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งทั่วไปในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร/พระครูศรีธรรมวิเทศ (ประเสริฐ ปญฺโญภาโส)    -หลักสุจริต ๓  ((PDF))

๓.การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปใน   อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี/พระมหาชาตรี  ชาครชโย (ลอดคำทุย)  -หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔  ((PDF))

๔. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี/พระมหาเรวัฒน์ อคฺคทาโร     -หลักอปริหานิยธรรม  ((PDF))

๕.ปัจจัยที่มีผลต่อการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร/พระมหาณัฏฐพจน์ ขนฺติธโร (ร่องน้อย)    -หลักสัปปุริสธรรม  ((PDF))

๖.การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒/พระสุชาติ สุชาโต (สวน)     ((PDF))

๗. บทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาหนา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม/พระศกลวัธน์ จิตฺตปญโญ (วงวิวงษ์)    -หลักอปริหานิยธรรม ๗  ((PDF))

๘.การกล่อมเกลาทางการเมืองที่มีผลต่อการเลือกตั้งในเขต อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน/พระทรงวุฒิ ชาตเมธี (รัตนะ)     -หลักธรรมโยนิโสมนสิการ  ((PDF))

๙.อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเทศบาลตำบลกุดจิก  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา/พระวิชาญ  จนฺทสาโร (มุ่งภู่กลาง)       -หลักธรรม อคติ๔   ((PDF))

๑๐.การกล่อมเกลาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของเยาวชนใน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี/พระณัฐพงษ์  ณฏฺฐวํโส (สุดใจ)    –สังคหวัตถุ ๔   ((PDF))

๑๑.การตื่นตัวทางการเมืองของชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ/Ven. Sothearith  Sum    –หลักอปริหานิยธรรม   ((PDF))

๑๒.ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร/Novice Puthea Yon   –  หลักโยนิโสมนสิการ  ((PDF))

๑๓.ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดตราวิญ ประเทศเวียดนาม/Ven. Chuon Nat Son   -อิทธิบาท ๔    ((PDF))

๑๔. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนในเทศบาล       ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  /หลักอปริหานิยธรรม/ นายโสภณ สุพงษ์    ((PDF))